Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Guri Ranum Ekås disputerer 5.mars

Guri Ranum Ekås disputerer 5.mars

Introduksjon

MD Guri Ranum Ekås skal forsvare sin avhandling "Fremre korsbåndsskader hos barn – behandling og prognose" på Ullevål Universitetssykehus.

Nyheter hovedbilde

Disputas

  • Dato: 5. Mars 2020
  • Sted: Auditoriet Bygg 11 (Kreftsenteret), Ullevål Universitetssykehus
    Klokkeslett prøveforelesning: Kl. 10.15, "Meniscus surgery - is there any evidence?"
  • Klokkeslett forsvar av avhandlingen: Kl. 13.15

 

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Professor Mininder Kocher (Harvard Medical School/ Boston Children’s hospital, USA)
  • Andre opponent: Professor Jon Karlsson (Gøteborg Universitet, Sahlgrenska Akademin, Sverige)
  • Komiteleder: Professor Inger Holm (Universitetet i Oslo, Norge)

Fremre korsbåndsskader i kneet hos barn er et økende problem som vekker bekymring i fagmiljøet, hos pårørende og i barneidretten. Barn er spesielt utsatt for nye kneskader etter en korsbåndsskade og for utvikling av tidlig slitasje i kneet. Behandling av barn med fremre korsbåndsskader er et kontroversielt tema. Dette har sammenheng med at barn har åpne vokseskiver i skjelettet og at kneet ikke er ferdig utviklet. Behandlingen må skreddersys den enkelte pasient og består av opptrening av kneet, forebygging av nye kneskader og hos enkelte kirurgi.

Den beste behandlingsstrategien for barn med fremre korsbåndskade er ikke kjent, og man har ikke holdepunkter for å si at kirurgi med rekonstruksjon av det fremre korsbåndet beskytter andre viktige knestrukturer som for eksempel meniskene. Oppfatningen om at man bør utføre kirurgi hos alle barn med korsbåndskade tidlig etter skade for å beskytte meniskene kan altså ikke støttes av forskning.

Frembringe et vitenskapelig grunnlag for behandling av fremre korsbåndskader hos barn

Målet med avhandlingen var å frembringe et vitenskapelig grunnlag for behandling av fremre korsbåndsskader hos barn.

Guri Ranum Ekås har i doktorgradsavhandlingen «Fremre korsbåndskader hos barn – behandling og prognose» undersøkt hvordan barn med fremre korsbåndsskade bør behandles. En gruppe barn som skadet seg før de var 13 år gamle ble fulgt fra skadetidspunkt og frem til de var utvokst. Gjennom denne perioden ble det kartlagt behov for operasjon, vokseforstyrrelser, nye kneskader, knefunksjon og aktivitetsnivå hos disse barna. I tillegg ble det utført en systematisk gjennomgang av litteraturen som beskriver nye meniskskader etter en fremre korsbåndsskade.

Konklusjon

Konklusjonen av dette forskningsarbeidet er at opptrening av kneet alene uten kirurgi er et godt behandlingsalternativ. Opptrening alene kan gi et svært godt resultat helt frem til voksen alder og medfører mindre bivirkninger enn kirurgi. Samtidig er det viktig å poengtere at kirurgi med rekonstruksjon av det fremre korsbåndet kan være nødvendig dersom barnet har en tilleggsskade på menisker som har behov for reparasjon eller har instabilitetsproblemer ved at kneet i enkelte situasjoner gir etter.

Implikasjoner

Avhandlingen har stor betydning for dette fagfeltet. Studiene tar for seg viktige aspekt ved behandling av korsbåndsskader hos barn. De peker på de mange svakhetene ved dagens litteratur og bidrar med ny kunnskap om kliniske og radiologiske resultat etter aktiv rehabilitering for fremre korsbåndsskade i barnealder. Denne kunnskapen er robust fordi den bygger på prospektive data. Avhandlingen bidrar til å utfordre det kliniske dogme som hevder at alle barn bør behandles med tidlig korsbåndsrekonstruksjon for å forebygge skader på meniskene. Samtidig er det viktig å poengtere at kirurgi med rekonstruksjon av det fremre korsbåndet kan være nødvendig dersom barnet har en tilleggsskade på menisker som har behov for reparasjon eller har instabilitetsproblemer ved at kneet i enkelte situasjoner gir etter. 

Veiledere

Professor Lars Engebretsen (Universitetet i Oslo/ Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus/ Senter for Idrettsskadeforskning), Professor May-Arna Risberg (Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus/ Senter for Idrettsskadeforskning), Hege Grindem (Senter for Idrettsskadeforskning/ Karolinska Institutet), Håvard Moksnes (Senter for Idrettsskadeforskning).

Avhandlingen bygger på fem inkluderte artikler

1. Ekas GR, Moksnes H, Grindem H,  Risberg MA, Engebretsen L. Coping With Anterior Cruciate Ligament Injury From Childhood to Maturation: A Prospective Case Series of 44 Patients With Mean 8 Years' Follow-up. 

2. Ekas GR, Moksnes H, Grindem H,  Risberg MA, Engebretsen L. Coping With Anterior Cruciate Ligament Injury From Childhood to Maturation: A Prospective Case Series of 44 Patients With Mean 8 Years' Follow-up. 

3. Ekas GR, Laane MM, Larmo A, Moksnes H, Grindem H, Risberg MA, Engebretsen L. Knee Pathology in Young Adults After Pediatric Anterior Cruciate Ligament Injury: A Prospective Case Series of 47 Patients With a Mean 9.5-Year Follow-up.  

4. Ekas GR, Ardern C, Grindem H, Engebretsen L. New meniscal tears after ACL injury: what is the risk? A systematic review protocol. 

 5. Ekas GR, Ardern C, Grindem H, Engebretsen L. Evidence too weak to guide surgical treatment decisions for anterior cruciate ligament injury: a systematic review of the risk of new meniscal tears after anterior cruciate ligament injury

 

Les mer om Guri og hennes prosjekter her.