Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Validering av visuell inspeksjon i videoanalyse'

Validering av visuell inspeksjon i videoanalyse

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Tron Krosshaug
Veileder(e): Roald Bahr
Medarbeider(e): Atsuo Nakamae, Barry Boden, Lars Engebretsen, Gerald Smith, James Slauterbeck, Tim Hewett

Beskrivelse

Vår forståelse av mekanismene for ikke-kontakt fremre korsbåndskader i ball/lagidretter er i stor grad basert på videoanalyser av skadesituasjoner. I alle disse studiene ble en visuell inspeksjon tilnærming benyttet, hvor leddvinkler og andre kinematiske variabler ble estimert ved kun å se videoene uten noen form for måleinstrumenter.

Til tross for at vi i senter for idrettsskadeforskning tidligere har utviklet mer sofistikerte metoder for å estimere leddkinematikk fra videosekvenser er disse for tidkrevende for bruk på et stort antall situasjoner. Enkle visuelle analyser av leddkinematikk kan derfor være et alternativ dersom man har et stort antall skadevideoer. Imidlertid er nøyaktighet og presisjon i slike analyser ukjent. Hensikten med denne studien var derfor å teste nøyaktighet og presisjon blant en gruppe forskere for å estimere kinematikk fra videosekvenser av situasjoner som typisk leder til fremre korsbåndskader. I tillegg testet vi hvorvidt nøyaktighet og presisjon kunne forbedres gjennom et treningsprogram.

 

Metode

Tre forsøkspersoner ble filmet med tre ordinære videokameraer mens de utførte ulike løps- og fintebevegelser. Seks internasjonale forskere ble bedt om å estimere kinematiske variabler fra 27 slike videosekvenser fra èn, to eller tre synkroniserte kameravinkler. Både betraktningsvinkel og tidspunkt for analysene ble systematisk variert. Forsøkspersonene, som var utstyrte med 33 overflatemarkører ble samtidig filmet med et 240Hz, 3D bevegelsesanalysesystem.

Forsøkspersonene gjennomførte deretter et treningsprogram der 35 liknende videosekvenser ble analysert, og feedback på de kinematiske variablene, basert på 3D analysen ble gitt på gruppebasis. Til slutt ble pre-testen repetert for å teste nøyaktighet og presisjon.

Den gjennomsnittelige feilen for knefleksjon på -19° indikerer en konsistent underestimering. Hoftefleksjon var bare underestimert med 7°, men standardavviket mellom analysatorene var i gjennomsnitt 18°, hvilket indikerer dårlig presisjon. Betydelige feilestimater ble også funnet i nøyaktighet og presisjon av de andre variablene. Treningsprogrammet resulterte i kun små gruppeeffekter.

Basert på disse funnene er det grunn til å tolke tidligere studier som har benyttet visuell inspeksjon med stor varsomhet.