Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Skadeforekomst i organisert barne- og ungdomsidrett'

Skadeforekomst i organisert barne- og ungdomsidrett

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Anne Froholdt
Veileder(e): Roald Bahr
Medarbeider(e): Odd-Egil Olsen, Fredrik Bendiksen, Lars Engebretsen

Beskrivelse

Flere undersøkelser viser høy forekomst av skader innen enkelte grener av organisert barne- og ungdomsidrett i Norge. Registreringer gjort ved norske sykehus, viser at idrettsskader utgjør om lag 17 % av alle personskader, og av disse utgjør skadene i barne- og ungdomsidrett 27-38%.

Flest skader finner man i fotball, håndball og ishockey samt ulike skidisipliner og gymnastikk. Dette betyr ikke nødvendigvis at disse idrettene medfører størst skaderisiko. Blant annet er fotball og håndball de idrettene med flest deltakende barn og unge, og det høye antall deltakere gjør antallet skader høyt. Likevel viser ferske undersøkelser at også skadefrekvensen er høy i disse idrettene. I lagidrettene er det skader i armer og ben som opptrer hyppigst i fotball særlig ankel, kne og lår, og i håndball ankel, kne og hånd/håndledd. Ankel- og kneskader er også hyppig forekommende volleyball, basketball, skisport og til dels ishockey.

Generelt er det gjort få studier på hvordan man kan forebygge skader i idretten, og spesielt få undersøkelser er gjort på barn og ungdom som driver organisert idrett. De studiene som er gjort på barn og ungdom, tyder på at man ved forebyggende tiltak kan påvirke skadehyppigheten av blant annet kne- og ankelskader, men tallene er usikre.

I dette prosjektet vil man i første rekke gjøre en registrering av skader hos barn og unge i aldersgruppen 6 til 16 år (grunnskolen) for å finne ut nøyaktig hvor mange som skader seg i idrett hvert år. Barna/ungdommene må være aktive medlemmer av en idrettsklubb tilknyttet Norges idrettsforbund og Olympiske komité og klubben må være hjemmehørende i Hamar eller Gjøvik kommune. Skaderegistreringen skal gjøres for å kartlegge skadeforekomst og skademekanismer i enkelte idrettsgrener.

Registreringen skal gjøres av lagenes trener eller oppmann. I tillegg vil antall treningstimer og kamper /konkurranser bli registrert. Idrettsskader i aldersgruppen 6 til 16 år vil også bli registrert på legevakt/sykehus, forutsatt at skaden har skjedd i organisert trening eller kamp/konkurranse. Ved å registrere alle skader som kommer inn på legevakten/sykehuset, vil man få et tall på hvor mange barn/ unge som får en så alvorlig skade at den må behandles av lege, samt at man får en kontroll på trenerrapporteringen.

Alle idrettsklubber i Hamar og Gjøvik kommuner, som har utøvere i aldersgruppen 6 til 16 år som driver med enten fotball, håndball, innebandy, ishockey, langrenn og/eller kampsport i aldersbestemte klasser, inviteres til å delta i prosjektet. Registreringen skal skje fortløpende gjennom hele sommersesongen 2005 for fotball og hele vinter-/innendørssesongen 2005/06 for håndball, innebandy, ishockey, langrenn og kampsport. Oppstart for skaderegistreringen var 4. april 2005 og den vil vare til sesongslutt i de respektive idretter, dog senest 30. april 2006.