Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Nye MR-klassifikasjonssystemer og assosiasjoner med retur til idrett etter akutte hamstringsskader – en prospektiv studie'

Nye MR-klassifikasjonssystemer og assosiasjoner med retur til idrett etter akutte hamstringsskader – en prospektiv studie

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Arnlaug Wangensteen
Veileder(e): Johannes Tol, Roald Bahr
Medarbeider(e): Ali Guermazi, Frank W. Roemer, Bruce Hamilton, Juan-Manuel Alonso, Rodney Whitely

Beskrivelse

Bakgrunn: Nye MR-klassifikasjonssystemer for akutte muskelskader som inkluderer anatomisk lokalisasjon av skaden er nylig foreslått. Det finnes ingen prospektive studier som har undersøkt den prognostiske verdien av disse MR systemene, eller samsvaret mellom de ulike systemene.

Formål: 1) undersøke assosiasjoner mellom og prediktiv verdi av henholdsvis modifisert Peetrons, Chan acute muscle strain injury classification system (Chan) og British Athletics Muscle Injury Classification (BAMIC) for tid til retur til idrett (RTI) hos mannlige idrettsutøvere med akutt hamstringskade; 2) undersøke samsvaret mellom disse MR-systemene.

Metode: Mannlige konkurranseutøvere (n = 176) med klinisk diagnose akutt hamstringskade og standardisert MR ≤5 dager etter skade ble fulgt inntil RTI (dager). Én erfaren radiolog evaluerte MR-bildene og klassifiserte skadene i henhold til de tre systemene ved hjelp av standardisert scoringsskjema. Enveis ANOVA eller Kruskal-Wallis og generelle lineære modeller (GLM) ble benyttet for å vurdere assosiasjoner og prediktiv verdi for RTI. Samsvar ble analysert med kryss tabeller og Cohen’s/Spearman’s Rho.

Resultat: Innenfor mange av klassifikasjonskategoriene var det få skader, noe som begrenset våre statistiske analyser. Vi observerte bred overlapping mellom og stor variasjon innenfor de ulike klassifikasjonskategoriene i fordelingen av RTI (se figur under). Justert for antall lesjoner og behandlingsvariabler forklarte GLM-modellene mellom 7,6% og 11,9% av den totale variansen i RTI for de MR-positive skadene (n = 138) for alvorlighetsgrad, samt for BAMIC anatomisk lokalisasjon. For de MR-positive skadene var det moderat samsvar mellom MR-systemene for alvorlighetsgraderingene.

Konklusjon:For RTI var det bred overlapping mellom og stor variasjon innenfor de ulike klassifikasjonskategoriene. Modifisert Peetrons, Chan og BAMIC viste begrenset prediktiv verdi for MR-positive skader. Våre funn tyder på at disse MR-systemene ikke alene kan brukes for å forutsi RTI etter akutte hamstringskader. Moderat samsvar for MR-positive skader indikerer at det bør presiseres hvilket MR-systemet som er benyttet for å unngå feilfortolkning