Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'Hvordan påvirker finteteknikken risikoen for korsbåndskade og prestasjon hos spillere med og uten tidligere skade? – en cluster analyse'

Hvordan påvirker finteteknikken risikoen for korsbåndskade og prestasjon hos spillere med og uten tidligere skade? – en cluster analyse

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Lasse Mausehund
Veileder(e): Tron Krosshaug, Sami Äyrämö

Beskrivelse

Bakgrunn: Korsbåndskader har en høy insidens i kvinnelig elite ball/lag idrett og medfører alvorlige kort- og langtidskonsekvenser. Siden korsbåndskader vanligvis forekommer ved ettbeinslandinger og fintebevegelser bør slike bevegelser være i forskningsfokus.

Formål: Formålet med denne studien er 1) å identifisere de mest vanlige finteteknikk clustere, basert på ti pre-definerte variabler, 2) å undersøke andelen av spillere med eller uten tidligere korsbåndskade og med eller uten ny korsbåndskade i oppfølgingsperioden i hver av clusterne, 3) å undersøke assosiasjonen mellom finteprestasjonen og de identifiserte teknikk clusterne.

Metode: 751 kvinnelige håndball- og fotballspillere utførte idrettsspesifikke fintebevegelser samtidig som 3D kinematikken og kinetikken ble målt. Korsbåndskader ble registret prospektivt over en oppfølgingsperiode på 8 år. Under oppfølgingsperioden pådro 74 spillere seg en korsbåndskade. I dette studiet vil finteteknikk bli beskrevet ved hjelp av ti pre-definerte kinematiske variabler. Vi kommer til å anvende cluster analyse metodologi for å bestemme flere ulike finteteknikker med ulike biomekaniske kjennetegn. Ved å undersøke andelen av spillere med ulik skadehistorikk i hver av clusterne, vil vi få en bedre forståelse for hvilke bevegelsesstrategier som er assosiert med økt skaderisiko. Samtidig kan vi ikke forvente at eliteutøvere kommer til å iverksette trening som påvirker prestasjonen negativt. Derfor er det nødvendig å undersøke ikke bare skade- men også prestasjonsaspektet ved finteteknikker. Optimalt sett finner vi finte clustere som er assosiert med høy prestasjon og lav skaderisiko.

Implikasjoner: Å etablere ny kunnskap innen skadeetiologien av korsbåndskader kan hjelpe oss med å utvikle effektive skadeforebyggende strategier. I lys av de alvorlige kort- og langtidskonsekvensene av korsbåndskader er det av stor viktighet å redusere skadeinsidensen, for både utøverne, laget og samfunnet.