Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'FIS skadeovervåkningssystem'

FIS skadeovervåkningssystem

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Published
Prosjektleder: Tonje Wåle Flørenes
Veileder(e): Roald Bahr, Lars Nordsletten
Medarbeider(e): Stig Heir, Tone Bere, Sophie Steenstrup

Beskrivelse

Skader som topputøvere innen ski og snowboard pådrar seg, er bekymringsfullt. Slike skader medfører ofte fravær fra idretten og kan i noen tilfeller føre til at en utøver må avslutte sin karriere. De mest alvorlige skadene, som f. eks kne og hode/ryggskader kan også føre til kroniske problem og varig uførhet for utøveren. Dessverre har vi begrenset kunnskap om skadeprofilen til ski- og snowboardkjørere på elitenivå. Det finnes lite dokumentasjon om skaderisiko for de ulike World Cup disiplinene.

Vi vet ikke hvordan og hvorfor skader innen ski og snowboard skjer noe som medfører at vi har begrenset mulighet til å foreslå effektive, forebyggende tiltak. For å øke denne kunnskapen har et overvåkingssystem; FIS Injury Surveillance System (FIS ISS) blitt etablert for alle disiplinene innen FIS (alpine, freestyle, langrenn, kombinert, hopp og snowboard). Gjennom dette systemet håper vi å identifisere, beskrive og analysere skaderisiko og skademønster innen ski og snowboard og forhåpentligvis bruke denne kunnskapen til å redusere skaderisikoen blant topputøvere i fremtiden.

Som et første steg på veien behøver vi å undersøke hvor komplett og nøyaktig den innhentede dataen fra FIS ISS er, og det vil derfor under vintersesongen 2006/2007 gjennomføres 2 valideringsstudier.

 

Metoder

FIS Injury Surveillance System: Et skadeskjema fylles ut dersom en skade skjer under offisiell trening eller konkurranse i et FIS renn og krever tilsyn av medisinsk personell. Tekniske delegerte fra FIS har ansvaret for å samle inn disse skjemaene, men medisinsk personell (f. eks rennlege) når tilgjengelig, vil assistere i utfyllingen av den medisinske informasjonen. Skadeskjemaet inneholder informasjon om rennet, personalia, skadetype, hvilken kroppsdel som er skadet, skadens alvorlighetsgrad, omstendighetene rundt skaden, føre- og værforhold og om det finnes video tilgjengelig av skaden. Skadeskjemaet vil samles inn fra alle FIS renn, men hovedfokus vil for sesongen 2006/2007 være på World Cup nivå. For FIS World Cup nivå fakses/e-postes skadeskjemaene til administrasjonen i FIS innen 3 dager. For andre renn kan skjemaene sendes med ordinær post.

Validering: To studier vil kjøres separat og uavhengig for å validere hvor komplette og nøyaktige de innsamlede dataene gjennom FIS ISS er. Deltakelse i valideringsstudiene er frivillig og skriftlig samtykke vil innhentes fra utøvere før studiene starter. Den første studien er en prospektiv registrering av alle skader som utøvere fra 6 utvalgte FIS World Cup lag pådrar seg under sesongen 2006-2007.

Canada, Finland, Frankrike, Tyskland, Sveits og Norge er inkludert i studien. Lagleger og medisinsk personell innen hver disiplin fra disse 6 lagene vil bli spurt om å dokumentere alle skader som skjer under lag aktivitet, dvs. lagbasert eller individuell trening under kontroll/rettledning fra lagets trenergruppe (dvs. konkurranse, offisiell FIS trening, andre lagaktiviteter på snø eller basistrening; barmarkstrening som løping, styrketrening etc.). Et skadeskjema liknende skjemaet for FIS ISS vil brukes til denne registreringen. Skjemaene fakses/e-postes deretter til Senter for Idrettsskadeforskning.

Den andre valideringsstudien vil basere seg på intervju av utøvere/trenere på FIS World Cup nivå mot slutten av vinter sesongen 2006-2007 for å retrospektivt kartlegge skader som utøverne har hatt under sesongen.