Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om prosjekttittel 'MikroRNAer som biomarkører for hodestøt i fotball'

MikroRNAer som biomarkører for hodestøt i fotball

Detaljer om prosjektet - kategori Detaljer om prosjektet - verdi
Prosjektstatus: Ongoing
Prosjektleder: Stian Bahr Sandmo
Veileder(e): Roald Bahr, Inga Katharina Koerte, Thor Einar Andersen
Medarbeider(e): Katarina Matyasova, Peter Filipcik, Martin Cente, Ofer Pasternak, Truls Straume Næsheim, Igor Jurisica

Beskrivelse

Bakgrunn: MikroRNAer i blodet har vist seg som lovende biomarkører for å diagnostisere og overvåke traumatiske hodeskader. Dette kan også være gjeldende for gjentatte hodestøt ifm. kontaktidrett. MikroRNA kan dermed være med på å gi oss innsikt i de potensielle effektene av nikking og hodeskader i fotball på hjernehelsen.

Formål: Å undersøke om gjentatte hodestøt eller hodeskadehendelser i fotball kan forårsake forandringer i hjernen, gjenspeilet som endringer av mikroRNAer i blodet.

Metode: Den prospektive kohortstudien “Minor head trauma in football and serum levels of S100B”, ble fullført ved Senter for idrettsskadeforskning i 2007. I denne studien ble nivåene av protein S100B i blodet hos profesjonelle fotballspillere evaluert etter tre forhold: 1) høyintensitetstrening, 2) trening med gjentatte nikkeøvelser, og (3) hodeskadehendelser i kampsituasjon. Blodprøvene ble i tillegg lagret for senere undersøkelser, og har nå blitt reanalysert mhp. endringer av mikroRNAer. Endringer i mikroRNAer ble ytterligere utforsket med bioinformatikk for å karakterisere deres rolle(r) i biologiske signalveier.

Resultater: Hodeskadehendelser førte til deregulering av åtte forskjellige mikroRNAer som forble uendret av høyintensitetstrening; disse ble koblet opp mot 12 spesifikke signalveier. Gjentatt nikking førte til deregulering av seks mikroRNAer som forble uendret av høyintensitetstrening; disse ble koblet opp mot én spesifikk signalvei (TGF β). Høyintensitetstrening alene førte til deregulering av sju mikroRNAer; disse ble koblet opp mot 30 forskjellige signalveier.

Konklusjon: Vi identifiserte mikroRNAer i blodet som var spesifikke for henholdsvis hodeskadehendelser og gjentatt nikking. Disse mikroRNAene kan dermed ha potensial som biomarkører for traumatisk hodeskade.