Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Marianne Martinsen tar doktorgrad på forebygging av spiseforstyrrelser i idretten

Marianne Martinsen tar doktorgrad på forebygging av spiseforstyrrelser i idretten

Introduksjon

Fredag 13. Februar forsvarte Marianne Martinsen, stipendiat ved Norges idrettshøgskole og Senter for idrettsskadeforskning, sin doktorgradsavhandling “Preventing eating disorders among young male and female elite athletes”.

 

Det har lenge vært etterspurt internasjonalt og nasjonalt tiltak for å forebygge spiseforstyrrelser i idretten.

 

Sammen med forskerkollegaer har stipendiat Marianne Martinsen (bilde) laget et opplegg som har vist seg svært effektivt for å forebygge spiseforstyrrelser blant unge eliteidrettsutøvere.

 

Marianne har skrevet sin doktoravhandling om forebygging av spiseforstyrrelser blant unge eliteidrettsutøvere.

 

Studien, som er verdens første av sitt slag, viser at forekomsten av spiseforstyrrelser er høy blant unge eliteidrettsutøvere, sammenlignet med annen ungdom, men at disse kan forebygges.

 

Studien omfattet alle 16 toppidretts- og skigymnas i Norge.

 

Først kartla forskerne forekomsten av spiseforstyrrelser. Deretter testet de ut om et forebyggingsprogram kunne forhindre nye tilfeller av spiseforstyrrelser.

 

Programmet ble gjennomført ved halvparten av skolene. Den andre halvparten var kontrollskoler uten iverksatte tiltak. Programmet varte i ett år, og forskerne fulgte alle toppidrettselevene fra første gjennom tredje klasse.

 

– Vårt forebyggingsprogram har vist seg veldig effektivt. På de skolene hvor vi gjennomførte forebyggingsprogrammet fant vi ingen nye tilfeller av spiseforstyrrelser ett år etter avsluttet intervensjon. På kontrollskolene, der vi ikke gjorde noen tiltak, fant vi nye tilfeller av spiseforstyrrelser hos hele 13% av jentene i samme periode, sier Marianne Martinsen.

 

Program for både trenere og utøvere

Forebyggingsprogrammet som Marianne Martinsen og kollegene har utviklet var for både utøvere og trenere, men først og fremst rettet mot utøverne. Forskerne laget et opplegg bestående av undervisning og praktiske og teoretiske oppgaver med temaer som selvfølelse, mental trening, vekst og utvikling og ernæring knyttet til helse og prestasjon. Utgangspunktet for opplegget var det som anses som risikoforhold for utvikling av spiseforstyrrelser, slik som blant annet lav selvfølelse, slanking og frykt for vektøkning.

 

– Toppidrettsungdom er i en utfordrende fase av livet. De vokser og er i puberteten. Dette gjør at prestasjonene deres gjerne vil variere, samtidig som idretten blir mer seriøs i denne alderen. Mange både opplever og legger et stort press på seg selv for å prestere i idretten. Vi jobbet mye med den indre dialogen, hvordan de jobber med seg selv og sin egen motivasjon, forteller stipendiaten

 

Den andre delen av tiltakspakken var rettet mot trenerne. Hensikten var å øke kunnskapen deres om spiseforstyrrelser, hvilke tegn de bør være oppmerksomme på, hva de kan gjøre hvis de bekymrer seg for sine utøvere, hvor de kan henvende seg for å søke hjelp og lære hvordan de kan bidra i det forebyggende arbeidet.

 

– Etter tiltaksperioden fant vi at trenerne hadde langt mer kunnskap om spiseforstyrrelser. I tillegg var det veldig oppløftende å se at de også opplevde at deres egen kompetanse var bedre, sammenlignet med de trenerne som ikke fikk tiltak. Kombinasjonen av økt kunnskap og tro på egne ferdigheter kan være avgjørende for det videre forebyggende arbeidet, sier Marianne Martinsen.

 

Nytt spørreskjema for screeningsarbeid

Som en del av dette doktorgradsarbeidet har forskergruppen utviklet og validert et spørreskjema bestående av 9 spørsmål om perfeksjonisme, kroppsmisnøye og slankeatferd, tilpasset kvinnelige utøvere på høyt nivå for å kunne diagnostisere spiseforstyrrelser ved bruk av kliniske intervjuer. Arbeidet ble belønnet med en prestisjefull internasjonal pris

 

 

Professor Jorunn Sundgot-Borgen og Professor Anne-Marte Pensgaard har vært veiledere for Marianne.

 

 

Les mer om Mariannes prosjekter

 

 

Program (Auditorium A, Norges idrettshøgskole, Oslo)

10.15-11.00: Prøveforelesning over temaet: ”Hvordan lykkes med skolebaserte forebyggende intervensjoner ovenfor ungdom: Fra effektstudier til implementering”

13.00-16.00: Disputasforedrag med påfølgende diskusjon

 

 

Komite

Leder: Professor Yngvar Ommundsen, Norges idrettshøgskole

1. opponent: Professor Monica Martinussen, UiT Norges arktiske universitet

2. opponent: Professor Lars Wichstrøm, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 

 

Arrangementet er åpent for publikum og presse. Velkommen!