Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Andreas Persson disputerer 6. september

Andreas Persson disputerer 6. september

Introduksjon

MD Andreas Persson skal forsvare sin avhandling "Risk factors for revision after anterior cruciate ligament reconstruction" på Haukeland Universitetssykehus.

Nyheter hovedbilde

Fotograf: Kjetil Grude Flekkøy

Avhandlingen undersøker hvordan pasientfaktorer og valg av operasjonsmetode påvirker risikoen for reoperasjon etter en fremre korsbåndsoperasjon. Hovedfunnene tyder på at ung alder og noen operasjonsmetoder er assosierte med høyere forekomst av reoperasjon. 

Fremre korsbåndsskade er den vanligste alvorlige kneskaden og rammer fremst unge. I Norge blir omtrent halvparten operert for å forbedre sin knefunksjon, og 60-70% av de opererte kommer tilbake til samme funksjonsnivå som før skaden. Resultatene etter reoperasjon er dessverre ikke like gode. 

I Norge brukes vanligvis sener fra baksiden av låret (hamstringssenegraft) eller fra forsiden av kneleddet (patellarsenegraft) til å erstatte det skadete korsbåndet. Mange fiksasjonsmetoder er tilgjengelige for å feste det nye korsbåndet. 

Formålet med avhandlingen basert på data fra Nasjonalt korsbåndsregister

Mål var å undersøke innvirkningen av pasientens alder og kjønn samt valg av graft og graftfiksasjon på hyppigheten av reoperasjoner. 

3 artikler: graftvalg, reoperasjonsrate og fiksasjonsmetoder

Avhandlingen består av 3 artikler som hovedsakelig baserer seg på data fra Nasjonalt korsbåndsregister som har samlet informasjon om korsbåndsoperasjoner i Norge siden 2004. Data er også innhentet fra tilsvarende nasjonale registre i Sverige og Danmark. 

I den første artikkelen sammenlignes hyppigheten av reoperasjon etter bruk av hamstringssenegraft og patellarsenegraft i Norge. Hamstringssenegraft var det vanligste graftet, og totalt 4,2% av pasientene ble reoperert i løpet av de første 5 årene. Patellarsenegraft hadde i alle aldersgrupper mindre reoperasjoner sammenlignet med hamstringssenegraft, spesielt hos unge.

I de to neste artiklene presenteres bruken og resultatene av de ulike fiksasjonsmetodene i Norge og Skandinavia. Mange ulike metoder er i bruk, og noen fiksasjonsmetoder ved bruk av hamstringssenegraft hadde økt risiko for reoperasjon.  

Veiledere

Hovedveileder til Andreas er professor Jonas M. Fevang fra Universitetet i Bergen/Ortopedisk Klinikk ved Haukeland Universitetssykehus, med biveiledere førsteamenuensis Jan-Erik Gjertsen fra Universitetet i Bergen og professor Lars Engebretsen fra Universitetet i Oslo/Senter for idrettskadeforskning ved Norges Idrettshøgskole.

Implikasjoner

Resultatene fra prosjektet er viktige for å gi informasjon til pasienter ved valg av behandlingsmetode, og for å forbedre resultatene etter rekonstruksjon av fremre korsbånd. 

Tid og sted for disputas: 6. september 2019, Stort Auditorium, Sentralblokken 3 etg, Haukeland Universitetssykehus

Prøveforelesning: kl 1015 – 1100: "Primary repair of ACL with or without augmentation. History, present and future"

Disputas: kl 1215 – 1500: "Risk factors for revision after anterior cruciate ligament reconstruction"

Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Karl Eriksson
  • Andre opponent: Agnar Tegnander
  • Leder: Professor emeritus Asgaut Viste

Prøveforelesningen vil foregå på engelsk og selve disputasen på norsk, og begge deler er åpen for publikum. Velkommen!